Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona informacji użytkowników naszej Platformy Edukacyjnej jest dla nas najwyższą wartością,  w związku z tym dokładamy wszelkich starań, aby każda osoba powierzając nam swoje dane czuła się  bezpiecznie. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe  użytkowników Platformy Edukacyjnej oraz jakie przysługują im prawa z tym związane. Aneta Gibek – Wiśniewska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Aneta Gibek – Wiśniewska a także  prowadząca Neo Sea – Platformę Kształcenia Ustawicznego jako administrator, zapewnia ochronę  danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem swojej strony internetowej – www.anetagibekwisniewska.pl. Wszelkie podane przez osoby korzystające dane osobowe  przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: RODO). 

§1 

INFORMACJE OGÓLNE 

 1. Administratorem danych osobowych jest Aneta Gibek-Wiśniewska, prowadzącą działalność  gospodarczą pod firmą Aneta Gibek-Wiśniewska z siedzibą w Opolu przy ul. Budowlanych 129/12, 45-123 Opole, posiadająca numer NIP: 7551287047, REGON: 160364324, prowadząca Neo Sea Placówkę Kształcenia Ustawicznego przy ul. Budowlanych 129/12, 45-123 Opole, NIP: 7551287047  REGON: 161603699 zwana dalej Administratorem. 
 2. W sprawie ochrony danych osobowych należy się kontaktować z Administratorem  pod adresem: ul. Budowlanych 129/12, 45-123 Opole. Kontakt jest możliwy również pod adresem e-mail:  kontakt@anetagibekwisniewska.pl. oraz pod numerem tel. +48 721 782 222. 
 3. Niniejszy dokument stanowi informację zawierającą zasady oraz warunki gromadzenia,  przetwarzanie i wykorzystywanie informacji o osobach których dane przetwarzane są  przez Administratora, w tym o Klientach oraz Użytkownikach zgłaszających kontakt za pomocą  formularza kontaktowego. 
 4. Ochrona prywatności stanowi dla Administratora istotne znaczenie. Administrator dokłada  najwyższą staranności w celu ochrony prywatności osób, których dane dotyczą. W celu  ochrony danych osobowych osób korzystających z Platformy Edukacyjnej Administrator  zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych  osobowych, zgodnie z RODO. 
 5. Administrator zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez  stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia,  w szczególności danych osobowych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione,  w tym w szczególności poprzez szyfrowanie SSL oraz hasła dostępu. Jednocześnie  Administrator wskazuje i wyczula, że korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą  elektroniczną jest narażone i może być zagrożone przedostaniem się do systemu  teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania. W celu  minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie  zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących  identyfikację użytkownika w sieci Internet.
 6. Platforma Edukacyjna realizuje funkcje pozyskiwania informacji o osobach korzystających  z serwisu i ich zachowaniu poprzez: 
 7. dobrowolnie wprowadzone przez użytkowników informacje w formularzach, 2. zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”), 3. rejestrowanie logowań i logów na serwerach utrzymywanych przez Administratora, 
 8. jak również może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu,  adres IP). 

§2 

CELE PRZETWARZANIA 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Platformy Edukacyjnej, w celu  wynikającym z funkcji konkretnego formularza tj. w celu założenia konta, prawidłowego  wykonania umów zawartych za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej, jak również w celu  kontaktu informacyjnego oraz w celach statystycznych. Co oznacza, że dane te są potrzebne  w szczególności do: 
 2. zarejestrowania się w Platformie Edukacyjnej, 
 3. zawarcia Umowy, 
 4. dokonania rozliczeń, 
 5. realizacji usługi, 
 6. korzystania przez Klienta wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy,  rękojmia, złożenia reklamacji), 
 7. powiadomień e-mail o komunikatach, 
 8. badania satysfakcji z realizacji usługi, 
 9. kontaktu informacyjnego i odpowiedzi na zapytanie, 
 10. marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, 
 11. przekazywanie informacji handlowych o nowych szkoleniach, produktach oraz promocjach  oferowanych przez Administratora, 
 12. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów,  którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO. 

§3 

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji Użytkownika.  Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne,  aby spełnić oczekiwania użytkownika w zakresie korzystania z Platformy Edukacyjnej. 
 2. W Formularzu Zamówienia, w celu utworzenia Konta niezbędne jest podanie następujących  danych: imię i nazwisko, adres (ulica, kod pocztowy, miasto), numer telefonu oraz adres  e-mail – bez tych danych Administrator nie jest w stanie zarejestrować indywidualnego Konta. 
 3. Aby Klient mógł złożyć zamówienie zobowiązany jest udostępnić dane niezbędne do realizacji  zamówienia w Formularzu Zamówienia. W wypadku Klientów niebędących konsumentami  niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Podanie danych zawartych  w Formularzu Zamówienia jest niezbędne dla prawidłowej realizacji Szkolenia online i/lub  zakupu Produktu za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej oraz rozliczenia realizacji Umowy.
 4. Aby móc się skontaktować z użytkownikiem telefonicznie w sprawach związanych z realizacją  Umowy, konieczne jest podanie numeru telefonu – bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać  kontaktu telefonicznego. 
 5. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje  bezpośrednio na rachunek bankowy Klienta prosimy o podanie numeru rachunku w celu  dokonania zwrotu należności. 
 6. Dokonując rejestracji Konta i/lub zapisując się w celu otrzymania E-booka Użytkownik może  dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowych szkoleniach, produktach  oraz promocjach oferowanych przez Administratora. 
 7. Jeżeli, w trakcie przekazywania danych za pomocą odpowiedniego formularza dojdzie  do nieprawidłowego zakończenia pracy systemu (np. poprzez brak łączności z Internetem,  zanik zasilania i wyłączenie komputera lub odstąpienie przez Użytkownika i/lub Klienta  z dalszego uzupełniania formularza) dane cząstkowo wprowadzone, a nie zapisane  prawidłowo (zatwierdzone) nie zostaną zachowane na Platformie Edukacyjnej i nie będą  przetwarzane przez Administratora. W celu prawidłowego wypełnienia formularza  Użytkownik i/lub Klient zobowiązany jest przeprowadzić proces rejestracji od nowa. 

§4 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA 

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 2. W celu zarejestrowania się na Platformie Edukacyjnej podstawą prawną przetwarzania danych  jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie  dobrowolnie udzielonej zgody. 
 3. W celu zawarcia i realizacji umowy, w tym w szczególności dostarczenia zamówionego  przez Klienta Szkolenia online i/lub Produktu, realizacji usługi dostępu do Szkolenia online i/lub  zakupu Produktu, kontaktu oraz korzystania przez Klienta wszelkich uprawnień  konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia, złożenia reklamacji) podstawą prawną  przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe,  jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających  do zawarcia umowy. W celu dokonania rozliczeń podstawą prawną przetwarzania danych jest  art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie  jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa. 
 4. W celu przesyłania powiadomień e-mail o komunikatach oraz badania satysfakcji z realizacji  usługi podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala  przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem którykolwiek z Administratorów realizuje  swój prawnie uzasadniony interes, w tym przypadku interesem Administratora jest  informowanie klienta o czynnościach związanych z realizacją usługi w celu podwyższenia  komfortu korzystania z usług Anety Gibek – Wiśniewskiej oraz poznanie opinii klientów  na temat świadczonych usług, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych. 
 5. W celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora podstawą  prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane 

osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes,  w tym przypadku interesem Administratora jest informowanie o swoich produktach  i usługach. 

 1. W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów,  którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6  ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest  konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa. 
 2. W celu przekazywania informacji handlowych o nowych szkoleniach, produktach  oraz promocjach oferowanych przez Administratora podstawą prawną przetwarzania danych  jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie  dobrowolnie udzielonej zgody (zgoda wyrażana jest w trakcie zapisu na Ebooka lub rejestracji  na Platformę Edukacyjną). 
 3. Dane osobowe przetwarzane są za zgodą użytkowników, wyrażoną w chwili rejestracji  w Platformie Edukacyjnej, zapisu na E–booka oraz w chwili przesłania Formularza Zamówienia. 
 4. Użytkownik i/lub Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności poprzez  zaznaczenie okienka. 
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak  brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Platformie Edukacyjnej, otrzymanie E-booka  oraz zawarcia umowy za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej. 

§5 

PRAWO WYCOFANIA ZGODY 

 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane  dotyczą, w każdej chwili Użytkownik może tę zgodę cofnąć. 
 2. Jeżeli użytkownik chciałby cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu  wystarczy wysłać maila bezpośrednio do Administratora na adres e-mail: kontakt@anetagibekwisniewska.pl lub listownie na adres: ul. Budowlanych 129/12, 45-123 Opole. 
 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywało się na podstawie zgody, jej  cofnięcie nie powoduje, że dotychczas przetwarzanie danych osobowych było niezgodne  z prawem. Do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe  Użytkownika i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego  przetwarzania. 

§6 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE 

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,  o którym mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

§7 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Dane osobowe, realizując cele, o których mowa w § 2 niemniejszej Polityki Prywatności,  przekazujemy podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym w szczególności  trenerom, osobom realizującym usługę szkoleniową lub prorozwojową, jak również  podmiotom świadczącym usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, IT, hostingu 

strony www.anetagibekwisniewska.pl oraz domen e-mail, marketingu, badania satysfakcji,  księgowości, finansów i prawa. 

 1. Dane osobowe mogą zostać udostępniane przez Administratora również podmiotom  upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

§8 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH 

Administrator nie przekazuje przetwarzanych danych osobowych poza Europejski Obszar  Gospodarczy. 

§9 

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe przez czas, który jest niezbędny, aby osiągnąć cel ich  przetwarzania. Po tym czasie dane osobowe zostają nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. 
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dotyczą,  dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, cofnięcie danych  niezwłocznie spowoduje usunięcie danych z bazy. 
 3. Dane osobowe Użytkowników i/lub Klientów przechowywane są do czasu usunięcia Konta  na Platformie Edukacyjnej. Usunięcie konta może nastąpić na żądanie Użytkownika i/lub  Klienta ale również w przypadku wycofania przez Użytkownika i/lub Klienta zgody  na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych bądź  zażądania przez użytkownika ich usunięcia. 
 4. W przypadku przystąpienia do realizacji usługi Szkolenia online i/lub zakupu Produktu dane  nie mogą zostać usunięte przed zakończeniem realizacji zamówienia oraz po jego zakończeniu  w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na czas zgodny  z obowiązującymi przepisami prawa. 
 5. W systemach informatycznych pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych  przez Klienta transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi  Klientowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas  przepisami prawa. 

§10 

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES 

 1. Platforma Edukacyjna korzysta z plików cookies. 
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne. Dane te stanowią  w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym  Użytkownika Platformy Edukacyjnej i przeznaczone są do korzystania z Platformy Edukacyjnej.  Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas  przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Platformy Edukacyjnej  pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator hostingowy współpracujący  z Administratorem. 
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 5. Tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Platformy  korzystają ze stron internetowych, co umożliwia doskonalenie ich struktury i zawartości, 
 6. Utrzymanie sesji użytkownika Platformy (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi  na każdej podstronie Platformy ponownie wpisywać loginu i hasła, 
 7. Określanie profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach  reklamowych, w szczególności sieci Google. 
 8. W ramach Platformy Edukacyjnej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi,  które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania,  opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).  „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas  określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. 

§11 

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES 

 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.  Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów  uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić,  a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. 
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy postępować zgodnie z instrukcją przeglądarki,  z której użytkownik korzysta. 
 3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj  domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.  Użytkownicy Platformy Edukacyjnej mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie: dział  Ustawienia, sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies.  Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten  temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 
 4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne  na stronach internetowych Platformy Edukacyjnej. 
 5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy Edukacyjnej  i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem reklamodawców,  partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek, np. wtyczki  społecznościowe platformy facebook.com lub innych. 
 6. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania  z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 7. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności przez sieć  Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta  z Platformy Edukacyjnej. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji  użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. 
 8. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową  Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies  za pomocą narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

§12 

LOGI SERWERA 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie  serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Platformy  Edukacyjnej oraz w celu zapewnienia możliwie najlepszej obsługi świadczonych usług  hostingowych. 
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: 1. czas nadejścia zapytania, 
 3. czas wysłania odpowiedzi, 
 4. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http lub https 4. informacje o błędach, które nastąpiły przy realizacji transakcji http lub https 
 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Platformy nastąpiło przez odnośnik, 
 6. informacje o przeglądarce użytkownika, 
 7. informacje o adresie IP. 
 8. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. 

§13 

UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH 

 1. Każdy Użytkownik Platformy Edukacyjnej posiada prawo do: 
 2. dostępu do swoich danych osobowych; 
 3. sprostowania danych osobowych; 
 4. usunięcia danych osobowych; 
 5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
 7. przenoszenia danych osobowych. 
 8. Administrator wyjaśnia, że uprawnienia, o których mowa w ust. 1 powyżej nie mają  charakteru absolutnego. W niektórych sytuacjach Administrator, na podstawie  obowiązujących przepisów prawa może odmówić Użytkownikowi i/lub Klientowi ich  spełnienia. Jednakże, jeżeli Administrator odmawia spełnienia któregokolwiek z uprawnień  zobowiązany jest przeprowadzić wnikliwą analizę w tym zakresie i wydać decyzję o odmowie  uwzględnienia żądania wyłącznie, gdy jest to konieczne. 
 9. W każdej chwili Użytkownikowi i/lub Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych  osobowych oraz uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza jej dane osobowe – w tym również praw uzyskania kopii danych. 
 10. W każdej chwili Użytkownikowi i/lub Klientowi przysługuje prawo do żądania sprostowania  danych osobowych nieprawidłowych lub niekompletnych.
 11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo  do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku,  gdy przetwarzanie danych osobowych nie jest już niezbędne do celów, dla których zostały  zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę  na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych osobowych  i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą wniosła  sprzeciw wobec przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane  osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, jak również  żądania ograniczenia przetwarzania danych – w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą,  kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi  sprawdzić prawidłowość tych danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba,  której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian  ograniczenia ich wykorzystywania; Administrator nie potrzebują już danych osobowych  do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia,  dochodzenia lub obrony roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec  przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie  Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 
 12. W każdej chwili Użytkownikowi i/lub Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu.  Prawo do sprzeciwu dotyczy sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie  prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku z szczególną sytuacją Użytkownika  i/lub Klienta. Zgodnie z przepisami Administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu,  jeżeli wykaże, że: 
 13. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku  do użytkownika interesów, praw i wolności lub 
 14. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 15. Ponadto w każdej chwili użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich  danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu  Administrator zaprzestaje przetwarzania w tym celu. 
 16. Użytkownikowi i/lub Klientowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy spełnione są następujące przesłanki (w sposób łączny): 
 17. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, które dane  dotyczą lub na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą, 
 18. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 
 19. Swoje uprawnienia każdy użytkownik może zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio  do punktu kontaktowego za pośrednictwem adresu e-mail:  

kontakt@anetagibekwisniewska.pl lub listownie na adres Biuro Anety Gibek – Wiśniewskiej ul. Budowlanych 129/12, 45-123 Opole. 

§14 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI 

Jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie  z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§15 

UWAGI KOŃCOWE 

 1. Platforma Edukacyjna może zawierać odnośniki do innych serwisów internetowych  niebędących własnością lub nieadministrowanych przez W takim przypadku Administrator  nie ponoszą odpowiedzialności za ich zawartość i dostęp do nich. Wszelkie łącza do innych  stron podane są wyłącznie dla wygody użytkowników Platformy Edukacyjnej Administrator  zaleca, by po przejściu na inne strony, osoba korzystająca zapoznała się z polityką prywatności  tam ustanowioną. 
 2. Pytania lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych  na Platformie Edukacyjnej można kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres: kontakt@anetagibekwisniewska.pl lub pisemnie na adres Biuro Anety Gibek – Wiśniewskiej, ul. Budowlanych 129/12, 45-123 Opole. 
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu  ochrony danych osobowych. 
 4. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności użytkownik zostanie  powiadomiony drogą elektroniczną. 
 5. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.
Skip to content