Regulamin

Regulamin

PREAMBUŁA 

Prowadząc Platformę Edukacyjną dbamy o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, aw ich miejsce stosuje  się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszegoRegulaminu nie mają na celu  wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść  konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu  z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować. 

§ 1 WSTĘP 

 1. Regulamin Platformy Edukacyjnej, stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002  roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 nr 1422) przez Anetę  Gibek-Wiśniewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Aneta Gibek-Wiśniewska  z siedzibą w Opolu, prowadząca Neo Sea-Placówkę Kształcenia Ustawicznego przy ul. Budowlanych 129/12, 45-123 Opole, NIP: 7551287047 REGON: 161603699. 
 2. Regulamin określa zasady korzystania z Platformy Edukacyjnej, znajdującej się pod adresem  strony internetowej www.anetagibekwisniewska.pl, której właścicielem i administratorem jest Aneta Gibek-Wiśniewska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Aneta Gibek Wiśniewska z siedzibą w Opolu, posiadająca numer NIP: 7551287047, REGON: 160364324, prowadząca Neo Sea-Placówkę Kształcenia Ustawicznego przy ul. Budowlanych 129/12, 45-123 Opole, NIP:  7551287047 REGON: 161603699, zwana dalej AGW.
 3. Za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej AGW świadczy usługi drogą elektroniczną  w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 1 niniejszego punktu Regulaminu , a także prowadzi  sprzedaż produktów powiązanych, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. 
 4. Regulamin skierowany jest do Użytkowników Platformy Edukacyjnej. Postanowienia Regulaminu dotyczą zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców, w rozumieniu ustawyz dnia 23 kwietnia  1964 r. Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), chyba że  w Regulaminie wyraźnie wskazano inaczej. 
 5. AGW udostępnia niniejszy Regulamin w siedzibie AGW, wskazanej w ust. 2 niniejszego punktu Regulaminu, jak również pod adresem internetowym www.anetagibekwisniewska.pl nieodpłatnie, przed zawarciem Umowy w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu przez Użytkownika. 
 6. Treści zamieszczone w Platformie Edukacyjnej, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych  elementów (tzw. layout), znaki towarowe, zdjęcia oraz inne informacje, dostępne na stronie  internetowej www.anetagibekwisniewska.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych AGW.  Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności  przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie  korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Nie jest dozwolone korzystanie z tych zasobów w sposób inny niż przewidziano w niniejszymRegulaminie. 
 7. AGW zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia, w szczególności danych  osobowych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, w tym w szczególności poprzez  szyfrowanie SSL oraz hasła dostępu. Jednocześnie AGW wskazuje i wyczula, że korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną jest narażone i może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet. 

§ 2 DEFINICJE 

AGW – Aneta Gibek-Wiśniewska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Aneta Gibek Wiśniewska z siedzibą w Opolu przy ul. Budowlanych 129/12, 45-123 Opole, posiadająca numer NIP: 7551287047, REGON: 160364324, prowadząca Neo Sea-Placówkę Kształcenia Ustawicznego  

przy ul. Budowlanych 129/12, 45-123 Opole, NIP: 7551287047 REGON: 161603699. Akademia – Placówka Kształcenia Ustawicznego AGW, prowadzona przez Anetę Gibek – Wiśniewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Aneta Gibek – Wiśniewska,realizująca kursy akredytowane MEN. 

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00,  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

eBook – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez AGW za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom i/lub Klientom automatyczne otrzymywanie od AGW eBook. 

Formularz Rejestracyjny – usługa elektroniczna, interaktywny formularz umożliwiający utworzenie indywidualnego Konta, dostępny na stronie internetowej www.anetagibekwisniewska.pl. Formularz Zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz umożliwiający Klientowi  złożenie Zamówienia na Produkt lub Szkolenie/Kurs online, dostępny po dodaniu Produktu lub  Szkolenia/Kursu do Koszyka pod przyciskiem „Dodaj do koszyka”. 

Formularz Kontaktowy – usługa elektroniczna, interaktywny formularz umożliwiający Użytkownikowi przesłanie wiadomości do AGW. 

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna nie posiadająca zdolności do czynności prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego lub osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, która na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, zawarła lub zamierza zawrzeć umowę z AGW.

Konto – usługa elektroniczna, oznaczona indywidualnymi parametrami dostępowymi nadawanymi  Użytkownikowi przez AGW, w postaci hasła i loginu. Konto stanowi zbiór danych Użytkownika/Klienta, w szczególności informacje o posiadanych dostępach do Szkoleń online i złożonych Zamówieniach

Platforma Edukacyjna – serwis internetowy dostępny pod adresem strony www.anetagibekwisniewska.pl, stanowiący wyłączną własność AGW. 

Produkt – dostępna na Platformie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy między AGW a Klientem. 

Regulamin – niniejszy regulamin Platformy Edukacyjnej. 

Szkolenia/Kursy online – usługa polegająca na udzieleniu dostępu do Szkolenia/kursu onlinena jedno stanowisko (tj. dla jednego uczestnika), będącego w aktualnej ofercie AGW, świadczona drogą  elektroniczną przez AGW na rzecz Klienta za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie. 

Umowa – umowa sprzedaży Produktu lub Szkolenia/Kursu online zawarta między Klientem aAGW  za pośrednictwem Platformy. 

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach  przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca  ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna nie posiadająca zdolności do czynności  prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, korzystająca lub  zamierzająca korzystać z Platformy Edukacyjnej, jak również osoby fizyczne, którym Klient  udostępnił zakupione dostępy do Szkolenia online

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające  bezpośrednio do zawarcia odpowiednio Umowy. 

Blik – system płatności mobilnych, dzięki którym użytkownicy smartfonów mogą dokonywać płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych. 

Przelewy24 – internetowy serwis usługowy, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem. 

§ 3 ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY EDUKACYJNEJ

1. AGW za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej świadczy na rzecz Użytkowników następujące usługi elektroniczne: 

 1. możliwość przeglądania bezpłatnie dostępnych treści umieszczonych na Platformie Edukacyjnej, 
 2. rejestracja Konta Klienta na Platformie Edukacyjnej, 
 3. dostęp do internetowego sklepu umożliwiający zakup dostępu do płatnych/licencjonowanych Szkoleń/Kursów online lub Produktów oferowanych przez AGW – Formularz Zamówienia, d. możliwość wysłania wiadomości do AGW – Formularz Kontaktowy, 
 4. możliwość otrzymania bezpłatnego eBook/Produktu. 
 5. W ramach Platformy Edukacyjnej AGW zobowiązuje się do świadczenia usług, o którychmowa  w pkt. 1 powyżej w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. 
 6. AGW może świadczyć również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 7. Każda osoba odwiedzająca Platformę Edukacyjną ma możliwość bezpłatnego przeglądania Platformy Edukacyjnej i zapoznania się z treścią na niej umieszczoną. 
 8. Korzystanie przez Użytkownika z Konta możliwe jest po przeprowadzeniu procesu rejestracji. Dokonanie rejestracji następuje poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, dostępnego na Platformie Edukacyjnej w nagłówku: „Zarejestruj” a następnie zatwierdzenie wprowadzonych danych poprzez kliknięcie okienka/checkbox „Zapisz”. W celu potwierdzenia przez Użytkownika dokonanej rejestracji Użytkownik zobowiązany jest dokonać aktywacji linku zawartego w wiadomości e-mail, wysłanej automatycznie na adres poczty elektronicznej, podany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym. 
 1. W Formularzu Rejestracyjnym niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, nazwa firmy oraz NIP (opcjonalnie), adres ( Kraj, ulica, miast, kod pocztowy) numer telefonu,  adres e-mail oraz hasło. 
 1. Rejestracja Konta następuje po zapoznaniu się z treścią i zaakceptowaniu przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności poprzez zakreślenie okienka, czyli  złożenia oświadczenia woli w procesie rejestracji przez Użytkownika. Dokonując rejestracji Konta Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o nowych szkoleniach, produktach oraz promocjachoferowanych przez AGW. Jeżeli, w trakcie przeprowadzania procesu rejestracji dojdzie  do nieprawidłowego zakończenia pracy systemu (np. poprzez brak łączności z Internetem, zanik zasilania i wyłączenie komputera lub odstąpienie przez Użytkownika z dalszej rejestracji) dane  cząstkowo wprowadzone, a nie zapisane prawidłowo (zatwierdzone) nie zostaną zachowane na Platformie Edukacyjnej i nie będą przetwarzane przez AGW. W celu prawidłowej rejestracji  konta Użytkownik zobowiązany jest przeprowadzić proces rejestracji od nowa. 
 2. W każdym czasie Użytkownik/Klient bez podania przyczyny, może wycofać zgodę na otrzymywanie informacji o nowych szkoleniach, produktach oraz promocjachoferowanych przez AGW. Wycofanie zgody następuje poprzez złożenie stosownej rezygnacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@anetagibekwisniewska.pl lub pisemnie na adres Biuro Anety Gibek – Wiśniewskiej, ul. Budowlanych 129/12, 45-123 Opole. 
 3. W trakcie rejestracji Użytkownik samodzielnie wskazuje swoje parametry dostępowe w postaci  indywidualnego hasła i loginu. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy  i nieudostępniania nadanych mu przez AGW parametrów dostępowych osobom trzecim. 

10.W przypadku, gdy Użytkownik zapomni lub zagubi parametry dostępowe do Konta, AGW umożliwia odtworzenie loginu i przydzielenie nowego hasła. W takim przypadku Użytkownik  podczas logowania winien kliknąć okienko/checkbox „Zapomniałeś hasła?”. W celu potwierdzenia  przez Użytkownika konieczności przypomnienia loginu i zmiany hasła Użytkownik zobowiązany jest aktywować link zawarty w wiadomości e-mail, wysłanej automatycznie na adres poczty  elektronicznej, podany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym i ustalić nowe hasło dostępowe. 

11.Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość w szczególności: 

 1. przeglądania bezpłatnie dostępnych treści umieszczonych na Platformie Edukacyjnej, b. złożenia zamówienia na Szkolenie/Kurs online, znajdujące się w aktualnej ofercie AGW, c. złożenie zamówienia na zakup Produktu, znajdującego się w aktualnej ofercie AGW, d. otrzymania bezpłatnego eBook/Produktu, 
 2. otrzymania innych treści udostępnianych przez AGW bezpłatnie. 
 3. Usługa elektroniczna „Konto” świadczona jest nieodpłatne przez czas nieoznaczony.Użytkownik,  w każdym czasie bez podania przyczyny, ma możliwości usunięcia Konta poprzez dokonanie  rezygnacji z Konta. Rezygnacja z konta następuje poprzez złożenie przez Użytkownika stosownego żądania do AGW, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@anetagibekwisniewska.pl lub pisemnie na adres Biuro Anety Gibek – Wiśniewskiej, ul. Budowlanych 129/12, 45-123 Opole. 
 4. Udostępnione na Platformie Edukacyjnej informacje dotyczące Użytkowników mogą być przekazywane przez AGW uprawnionym organom i władzom publicznym wyłącznie  w przypadkach określonych przepisami prawa. 
 5. Za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej AGW świadczy usługi, będące w aktualnej ofercie  AGW, w tym w szczególności dostęp do Szkoleń/Kursów online, stanowiących usługi  świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy, o której mowa w punkcie I. ust. 1  Regulaminu. 
 6. Formularz Zamówienia służy złożeniu przez Klienta zamówienia na Szkolenie /Kurs online, znajdujące się w aktualnej ofercie AGW. 
 7. Korzystanie z Formularza Zamówienia nie wymaga posiadania Konta i rozpoczyna się  z momentem dodania przez Klienta pierwszego Szkolenia/Kursu online do elektronicznego koszyka na Platformie Edukacyjnej. 
 8. Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest przez AGW nieodpłatnie oraz ma  charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia przez Klienta Zamówienia za jej  pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jej pośrednictwem przez Klienta. Klient uprawniony jest do wielokrotnego korzystania z usługi elektronicznej Formularz Zamówienia. 
 1. Usługi oferowane przez AGW za pośrednictwem Platformy, w szczególności Szkolenia/Kursy online stanowią własność intelektualną AGW, zawierają materiały edukacyjne wspomagające proces nauczania. 
 2. Szkolenia/Kursy online, będące aktualne w ofercie AGW, świadczone są w zakresie określonym przez AGW na Platformie Edukacyjnej przy każdym Szkoleniu/Kursie online oddzielnie. 20. Szkolenia/Kursy online polegają na udzieleniu przez AGW dostępu do wybranego przez Klienta  szkolenia, realizowanego w formie online. AGW udostępnia Szkolenia/Kursy online o zróżnicowanym stopniu zaawansowania, jak również kursy specjalistyczne, kursy  akredytowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Klient uprawniony jest wskazać Użytkowników, którym AGW udostępnia dostęp do wybranych kursów/spotkań. 
 3. Szkolenia/Kursy online mogą być zakończone testem zdobytej wiedzy, gdzie pytania testowe losowane są z odpowiednich pul dedykowanych poszczególnym rodzajom kursów. W przypadku  nie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z testu, uprawniającej do otrzymania certyfikatu,  Klient aby uzyskać certyfikat obowiązany jest przejść kurs ponownie, aż do momentu uzyskania  odpowiedniej liczby punktów z testu uprawniającej do otrzymania certyfikatu. Klient, po ukończeniu testu z wynikiem pozytywnym, otrzymuje certyfikat za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany podczas rejestracji adres e-mail. 
 4. Szkolenia/Kursy online są płatne. Cena kursu uzależniona jest od jego rodzaju lub od umowy AGW z Klientem. 
 5. Dodatkowo, za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej AGW prowadzi sprzedaż detaliczną oraz  hurtową Produktów, znajdujących się w aktualnej ofercie AGW. 
 6. Formularz Zamówienia służy złożeniu przez Klienta zamówienia na Produkty, znajdujące się  w aktualnej ofercie AGW. 
 7. Korzystanie z Formularza Zamówienia nie wymaga posiadania Konta i rozpoczyna się  z momentem wirtualnego dodania przez Klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka  na Platformie Edukacyjnej. 
 8. Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest przez AGW nieodpłatnie oraz ma  charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia przez Klienta Zamówienia za jej  pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jej pośrednictwem przez Klienta. Klient uprawniony jest do wielokrotnego korzystania z usługi elektronicznej Formularz Zamówienia. 
 9. Otrzymanie eBook lub innego Produktu (co do którego AGW podjęła działania promocyjne)  następuje po podaniu przez Użytkownika/Klienta w polach „Zapisz się i otrzymaj” widocznych  na Platformie Edukacyjnej następujących danych: imię i nazwisko, numer telefonu (fakultatywnie), adres poczty elektronicznej, na którą ma zostać wysłany eBook/Produkt oraz innych danych niezbędnych do dostarczenia Produktu w tym w szczególności adres do  korespondencji w przypadku wysyłki Produktu oraz kliknięciu okienka/checkboxu „Zapisz”.  Usługa eBook/Produktu jest prezentem dla Użytkownika i jest usługą jednorazową. Zapisując się na otrzymanie darmowego eBook/Produktu Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowych szkoleniach, produktach oraz promocjach oferowanych przez  AGW. Otrzymanie eBooka lub innego Produktu zależne jest od aktualnie prowadzonej działalności marketingowej. 
 10. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy Edukacyjnej w sposób zgodny  z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr  osobistych osób trzecich. Wszelkie wprowadzane do Platformy Edukacyjnej dane winny być zgodne ze stanem faktycznym. Każdego Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, rasistowskim oraz wulgarnym. 
 11. Do korzystania z Platformy Edukacyjnej wymagane jest posiadanie przez Użytkownika: a) komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu, b) indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail, 
 12. c) przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 49.0 i wyższej lub Internet Explorer  w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 39.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 54.0. i wyższej, Safari w wersji 10.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;, takiej jak: , której używasz, i postępuj zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari (iOS), Opera
 1. d) minimalnej rozdzielczość ekranu: 320×480, 
 2. e) włączonej w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. 

§ 4 WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ NA SZKOLENIA/KURSY ONLINE 

Aktywacja dostępu do Szkolenia/Kursu online 

 1. Zamówienia można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej lub poprzez zamówienie skierowane na e-mail: kontakt@anetagibekwisniewska.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze. 
 2. W celu złożenia zamówienia, czyli oświadczenia woli Klienta zmierzającego bezpośrednio do  zawarcia z AGW Umowy, Klient uprzednio zobowiązany jest wybrać Szkolenie, do którego chce zakupić dostęp a następnie zamówić Szkolenie poprzez wirtualne jej dodanie do koszyka tj.  uaktywnienie okienka/checkbox „dodaj do koszyka”. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce  „koszyk” zmienia się wskaźnik Produktów na liście Zamówienia, którą można dowolnie  modyfikować. Po potwierdzeniu wyboru Szkolenia online klikając okienko/checkbox „przejdź do  kasy”, Klient zobowiązany jest wypełnić Formularz Zamówienia, a także dokonać płatności za  udzielenie dostępu do Szkolenia online. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je  oraz przesyła do AGW poprzez uaktywnienie okienka/checkbox „Kupuję i płacę” oraz wybór  metody płatności, dostawy oraz innych niezbędnych informacji dotyczących zamówienia – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Platformie  Edukacyjnej), a wprowadzone dane nie są przetwarzane lub poprzez przesłanie wypełnionego Formularza Zamówienia na adres e-mail kontakt@anetagibekwisniewska.pl. 
 1. Klient wypełniając Formularz Zamówienia zobowiązany jest udostępnić dane niezbędne do  realizacji zamówienia: imię i nazwisko, kraj, adres do doręczeń (ulica, kod pocztowy, miasto),  adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz sposób zapłaty za Zamówienie. W wypadku  Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru 

NIP. Podanie danych zawartych w Formularzu Zamówienia jest niezbędne dla prawidłowej  realizacji Umowy za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej. 

 1. Zakup wybranego Szkolenia online wymaga podania danych osobowych dla celów związanych z jego przeprowadzeniem oraz dokonaniem rozliczeń z tego tytułu. 
 2. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie wszystkichkolejnych zadań,  o których mowa w ust. 2 powyżej. 
 3. Zamawiając Szkolenie online za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej Użytkownik zobowiązany jest potwierdzić, że zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności danych  osobowych oraz poprzez zakreślenie okienka, czyli do złożenia oświadczenia woli w procesie  składania Zamówienia przez Klienta. 
 4. Cena Szkolenia online uwidoczniona na Platformie Edukacyjnej podana jest w walucie – polski  złoty i zawiera podatki. O łącznej cenie Szkolenia online będącej przedmiotem Zamówienia oraz o innych ewentualnych kosztach, a gdy nie można ustalić ich wysokości – o obowiązku ich  uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Platformy w trakcie składania Zamówienia,  w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową za pośrednictwem Platformy. 
 5. Informacje zamieszczone na Platformie Edukacyjnej stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia Umowy za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej. 
 6. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, AGW niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie oraz  przyjęcie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez AGW Klientowi stosownej wiadomości e- mail na podany podczas rejestracji adres e-mail Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem, a AGW. W przypadku nie  otrzymania potwierdzenia Zamówienia, Klient proszony jest o sprawdzenie zakładki “spam”  w swojej skrzynce e-mailowej lub o skontaktowanie się z AGW pod adresem e-mail:  kontakt@anetagibekwisniewska.pl lub telefonicznie pod numerem +48 721 782 222. 10. Korzystanie przez Użytkownika z Szkoleń online możliwe jest po aktywowaniu przez AGW  Szkolenia online, poprzez rejestrację Konta i zalogowanie się Użytkownika na indywidualne Konto. Zalogowanie umożliwia swobodne korzystanie z zawartości Szkolenia online w okresie  udzielenia licencji, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 1. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Klienta wiadomość e- mail, zawierająca informacje o uzyskaniu dostępu do zakupionych Szkoleń online. 
 2. Szkolenie online zostanie udostępnione dla Klienta drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe, tak by na swoim koncie Klienta miał możliwość obejrzenia kursu. 
 3. Czas dostępu do Szkolenia online liczony jest od chwili aktywacji przez AGW Szkolenia online. Przerwy między wylogowaniem i ponownym zalogowaniem nie wydłużają przysługującego czasu dostępu do Szkolenia online. 
 4. Klient może korzystać z zakupionego Szkolenia online na własny użytek i zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w ramach Platformy Edukacyjnej w celu zapoznania się z treścią utworu. 
 5. AGW zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień w przypadku: 
 6. nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia Formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji zamówienia), 
 7. niezaksięgowania na rachunku bankowym AGW wpłaty za dostęp do Szkolenia online  w terminie 5 dni od złożenia Zamówienia. 

Licencja na korzystanie z Szkolenia online 

 1. Uzyskanie przez Klienta dostępu do Szkolenia online równoznaczne jest z udzieleniem przez AGW niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej i bez prawa sublicencjonowania licencji na  korzystanie ze Szkolenia online, wyłącznie dla Klienta, zgodnie z zasadami i warunkami  określonymi w Regulaminie, za pośrednictwem sieci Internet oraz Platformy Edukacyjnej.  Udzielona licencja nie może zostać przez Klienta przeniesiona na rzecz osób trzecich, chyba że ustalono z Klientem inaczej. 
 1. W przypadku zakupu większej ilości Szkoleń online na odrębne stanowiska (tj. kilku Użytkowników) Klient otrzymuje indywidualną instrukcję do samodzielnego rozdysponowania  dostępów do szkolenia online. 
 2. Udzielona Klientowi licencja jest licencją jednostanowiskową i uprawnia do korzystania ze Szkolenia online wyłącznie na cele edukacyjne, chyba że ustalono z Klientem inaczej. 4. Licencja zostaje udzielona na czas określony, odpowiadający okresowi wykupionego przez  Klienta dostępu do Szkolenia online. 
 3. Licencja jest odpłatna. Wynagrodzenie z tytułu licencji zostało wliczone w cenę Szkolenia online. 
 4. Na podstawie udzielonej Licencji Klient nie jest uprawniony do: 
 5. udzielania sublicencji, 
 6. rozpowszechniania informacji pobranych z Platformy, w tym w szczególności na  zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży, 
 7. udostępniania dostępu do indywidualnego Konta oraz zawartej na nim bazy danych osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim, 
 8. dekompilacji, deasemblacji lub innego uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania oprogramowania na serwerze AGW, 
 9. utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z serwera, za wyjątkiemsporządzania  wydruków wyłącznie na własne potrzeby, 
 10. przeniesienia praw wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
 11. Serwer na którym umieszczona jest Platforma Edukacyjna jest własnością AGW. Baza danych  zawartych na serwerze wskazanym w zdaniu poprzednim, struktura dokumentów i programy  dostarczane za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej do przeglądarki na komputerze Klienta są  produktem i wyłączną własnością intelektualną AGW, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do tejże bazy. 
 12. Każde naruszenie praw autorskich AGW przez Klienta spowoduje odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst. jedn., Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631z późn.  zm.) 

Gwarancja dostępu do Szkolenia online 

 1. AGW gwarantuje dostęp do Szkolenia online w czasie i na zasadach określonych w Regulaminie, przez 24h (dwadzieścia cztery godziny na dobę), siedem dni w tygodniu, z wyłączeniem: 
 2. okresów wynikających z ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatora sieci, zktórej korzysta Klient, 
 3. okresów awarii, będących skutkiem działania lub zaniechania osób trzecich, za któreAGW  nie ponosiodpowiedzialności, 
 4. okresów aktualizacji oprogramowania oraz konserwacji sprzętu, jednakże nie dłużejniż 10  godzin miesięcznie. 
 5. AGW nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wykonała obowiązków wynikających  z Regulaminu albo wykonała je nienależycie wskutek okoliczności niezależnych od niej, tj. okoliczności, o których nie wiedziała i nie mogła ich przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec,  pomimo dołożenia najwyższej staranności, w szczególności z uwagi na zmianę przepisów  krajowych lub zagranicznych, wydanie lub niewydanie stosownych decyzji przez organy  administracji publicznej w kraju lub za granicą, klęski żywiołowe, wojny, zamieszki, blokady  dróg, strajki, tj. w przypadku tzw. siły wyższej. 
 6. Baza danych została stworzona na podstawie autorskich programów edukacyjnych z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i najwyższej staranności. AGW nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Klienta związane z nienależytym użyciem informacji  i danych zamieszczonych na Platformie Edukacyjnej i wykorzystanych za pomocą Platformy Edukacyjnej. 

§ 5 

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY NA ZAKUP PRODUKTU 

 1. Zamówienia można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, żeich realizacja odbywa się w Dni Robocze. 
 2. W celu złożenia zamówienia, czyli oświadczenia woli Klienta zmierzającego bezpośrednio do zawarcia z AGW umowy sprzedaży Produktu, Klient uprzednio zobowiązany jest dokonać  wyboru Produktu i złożyć zamówienie na wybrany Produkt poprzez wirtualne dodanie do koszyka tj. uaktywnienie okienka/checkbox „dodaj do koszyka”. Skuteczne dodanie powoduje, iż  w zakładce „koszyk” zmienia się wskaźnik Produktów na liście Zamówienia, którą można  dowolnie modyfikować. Po potwierdzeniu wyboru Produktu klikając okienko/checkbox „dodaj do  koszyka”, Klient zobowiązany jest wypełnić Formularz Zamówienia, a także dokonać płatności  za zakupiony Produkt. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do AGW poprzez uaktywnienie okienka/checkbox „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje  możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Platformie), a wprowadzone  dane nie są przetwarzane. 
 3. W Formularzu Zamówienia konieczne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do  realizacji zamówienia: imię i nazwisko, kraj, adres do doręczeń (ulica, kod pocztowy, miasto),  adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz sposób zapłaty za Zamówienie. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru  NIP. Podanie danych zawartych w Formularzu Zamówienia jest niezbędne dla prawidłowej  realizacji Umowy realizowanej za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej. 
 1. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych i pełnych danych osobowych. 
 2. Zakup wybranego Produktu wymaga podania danych osobowych dla celów związanych z jego dostarczeniem oraz dokonaniem rozliczeń z tego tytułu. 
 3. Warunkiem realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia i opłacenie Zamówienia. 
 4. Zamawiając Produkt za pośrednictwem Platformy Klient zobowiązany jest potwierdzić, że zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności poprzez zakreślenie okienka, czyli złożenia  oświadczenia woli w procesie złożenia zamówienia przez Klienta. 
 5. Cena Produktu uwidoczniona na Platformie Edukacyjnej podana jest w walucie – polski złoty  i zawiera podatki. O łącznej cenie Produktu, będącego przedmiotem Zamówienia, a także  o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych  kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Platformy Edukacyjnej w trakcie składania, w tym także w chwili  wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową. 
 1. Informacje zamieszczone na Platformie Edukacyjnej stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia Umowy za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej. 
 2. Po złożeniu Zamówienia AGW niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie, a następnie przyjęcie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje  poprzez przesłanie przez AGW Klientowi stosownej wiadomości e- mail na podany w Formularzu Zamówienia adres e -mail Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia AGW o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem, a AGW. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia Zamówienia, Klient proszony jest o sprawdzenie zakładki “spam” w swojej skrzynce e- mailowej lub o skontaktowanie się z AGW pod adresem e-mail: kontakt@anetagibekwisniewska.pl lub telefonicznie pod numerem +48 721 782 222.
 3. AGW zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówień w przypadku: a. nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia Formularza Zamówienia Produktu (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji zamówienia), 
 1. niezaksięgowania na rachunku bankowym AGW wpłaty za Produkt w terminie 5 dni  od złożenia zamówienia, 
 2. braku zapłaty w przypadku przesyłki dostarczonej za pobraniem, 
 3. nieodebrania przesyłki. 

§ 6 METODY PŁATNOŚCI 

 1. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności: 
 2. przelewem na konto bankowe AGW, 
 3. poprzez aplikację blik 
 4. za pośrednictwem serwisu Przelewy24 
 5. za pobraniem. 
 6. W przypadku dokonania przez Klienta wyboru formy płatności przelewem na konto bankowe AGW Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia  zamówienia, chyba że ustalono z Klientem inaczej. 
 7. W przypadku dokonania przez Klienta wyboru formy płatności za pobraniem Klient zobowiązany jest dokonać płatności w chwili dostarczenia mu Produktu. 
 8. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur za dostęp do  Szkolenia online w formie elektronicznej przez AGW, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca  2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.), przy  czym zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie drukowanej, z zastrzeżeniem iż akceptacja Klienta nie wyłącza prawa AGW do wystawienia i przesłania faktury w formie drukowanej. 
 9. AGW wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej, gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. 
 10. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientowi za pośrednictwem poczty  elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia .  Zmiana adresu poczty elektronicznej Klienta wymaga powiadomienia AGW w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia przez Klienta o zmianie adresu poczty  elektronicznej korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e – mail uważa się za prawidłowo  doręczoną. 
 11. Klient, w każdym czasie, jest uprawniony do wycofania akceptacji na wystawianie i przesyłanie  faktur w formie elektronicznej w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: AGW Biuro Anety  Gibek – Wiśniewskiej, ul. Budowlanych 129/12, 45-123 Opole, lub elektronicznie na adres: kontakt@anetagibekwisniewska.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji AGW zaprzestanie wystawiania  i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej. 
 12. Faktury z tytułu Umowy AGW dostarczy Klientowi wraz z Produktem, w formie zaakceptowanej przez Klienta jako forma dostawy Produktu. 

§ 7 KOSZTY, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU 

 1. Dostęp do Szkolenia/Kursu online możliwy jest po aktywowaniu przez AGW dostępu Szkolenia/Kursu online poprzez zalogowanie się Użytkownika na indywidualne Konto. Zalogowanie umożliwia swobodne korzystanie z zawartości Szkolenia online w okresie udzielenia licencji, na warunkach określonych w Regulaminie. 
 2. AGW niezwłocznie po zaksięgowaniu na rachunku bankowym płatności za dostęp do Szkolenia online dokonuje aktywowania dostępu do Szkolenia online, nie później jednak niżw terminie 3 Dni  Roboczych od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym AGW. Realizacja zamówień  płatnych za pośrednictwem portalu PayU rozpoczyna się automatycznie po zakończeniu procesu płatności. 
 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport,  dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w stopce na Platformie Edukacyjnej,  w zakładce „Koszty i terminy dostawy Szkolenia online i Produktu” oraz w trakcie składania  Zamówienia Produktu, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową 
 4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 
 5. AGW udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy: 
 6. przesyłka kurierska, 
 7. przesyłka za pośrednictwem poczty polskiej, 
 8. odbiór osobisty w siedzibie AGW. 
 9. Wybrane sposoby dostawy i płatności mogą być niedostępne dla całego Zamówienia ze względów  technicznych i logistycznych (np. przekroczenie dopuszczalnych gabarytów lub wagi zamówienia) lub dodania do Zamówienia Produktu, który wyklucza skorzystanie z danego sposobu. Dostępne opcje dla Zamówienia będą pokazane w Formularzu Zamówienia. 
 10. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 21 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Początek biegu terminu dostawy  Produktu do Klienta liczy się od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym AGW. 
 11. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta w punkcie odbioru osobistego – w przypadku  wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie  danego Produktu podano inaczej lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez AGW poprzez  przesłanie wiadomości e-mail. Klient powinien odebrać Produkt w terminie 14 dni kalendarzowych od  dnia powiadomienia przez AGW, że Produkt jest gotowy do odbioru. Początek biegu terminu  gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku  bankowym AGW.

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów  o statusie konsumenta w rozumieniu przepisu art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu  cywilnego (tekst jedn. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), dalej zwanych Konsumentami,  składającymi Zamówienie na Szkolenie/Kurs online lub Produkt w drodze umowy zawartej na  odległość lub poza lokalem AGW w rozumieniu art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). 
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem AGW, może od niej odstąpić na  piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 i 11 poniżej. 
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Biuro Anety Gibek – Wiśniewskiej, ul. Budowlanych 129/12, 45-123 Opole. 
 4. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. 
 5. 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). Stosowny załącznik dostępny jest również na Platformie, w zakładce ”Regulamin” następnie „Odstąpienie od umowy”, Klient może skorzystać z formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 6. Termin 14-dniowy liczy się: 
 7. w przypadku Umowy – dostęp do Szkolenia online, tj. złożenia przez Klienta Zamówienia, w ramach którego Klient zaakceptował warunki realizacji Szkolenia online, 
 8. w przypadku Umowy sprzedaży Produktu od dnia odebrania Produktu przez Klienta. 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. 7. AGW ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie  dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych  kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły  sposób dostawy dostępny). AGW dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu  płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób  zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli AGW nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta  do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego  odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej 
 1. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia,  w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt do siedziby AGW lub przekazać go osobie upoważnionej przez AGW do odbioru, chyba że AGW zaproponowała, że sama odbierze Produkt.  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie, za pośrednictwem poczty polskiej, Produktu przed  jego upływem. 
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiemkorzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cechi funkcjonowania Produktu.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych (Szkoleń online) przysługuje Konsumentom w terminie 14 dni, pod warunkiem nie  rozpoczęcia korzystania z dostępu do Szkolenia online przez wyrażenie zgody na spełnianie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, poprzez zaznaczenie zgód  z informacją o utracie prawa odstąpienia od umowy i aktywację produktu wKoncie Klienta.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, który dokonał zakupu Szkolenia online,  lub innych treści cyfrowych w serwisie zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta  z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi  w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku  materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed  upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów  iUżytkowników niebędących konsumentami. 
 2. W wypadku Klientów nie będących konsumentami AGW ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności. 
 3. Z chwilą wydania przez AGW Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej  utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności  za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. 
 4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. 
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność AGW z tytułu rękojmi za Produkt  wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona. 
 6. W wypadku Klienta nie będącego konsumentem AGW może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego  oświadczenia. 
 7. Odpowiedzialność AGW w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej  podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztówdostawy z tytułu Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej równowartość zapłaconej ceny. AGW ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe  szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu  utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem. 
 8. W wypadku Klientów niebędących konsumentami, AGW udostępnia również możliwość zapłaty  poprzez płatności odroczone na podstawie wystawionej przez AGW faktury VAT – po uprzedniej zgodzie AGW i jedynie dla Zamówień, których wartość nie przekracza 10.000,00 zł. 

§ 10 REKLAMACJA 

 1. AGW zobowiązana jest do dostarczenia Szkolenia online i Produktu w stanie wolnym od wad  w rozumieniu przepisów art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu  cywilnego (tekst jedn. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), zwanej dalej Kodeks cywilny. 
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności AGW względem Klienta, z tytułu rękojmi są określone  powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem § 9 ust. 6 Regulaminu. 
 3. W przypadku, gdy zakupione Szkolenie online i/lub Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się, jest niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na Platformie  Edukacyjnej, Klient może w terminie 2 lat wystąpić do AGW z reklamacją. 
 4. Reklamacje, Klient może składać w formie pisemnej na adres Biuro Anety Gibek – Wiśniewskiej, ul. Budowlanych 129/12, 45-123 Opole, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@anetagibekwisniewska.pl
 5. AGW blokuje Klientowi możliwość dostępu do Szkolenia online, który jest przedmiotem reklamacji. 
 6. W opisie reklamacji zaleca się wskazanie przez Klienta wady i/lub (odpowiednio) dołączyć dokumenty oraz inne posiadane przez niego dowody wskazujące zasadność reklamacji, rodzaj  i datę wystąpienia nieprawidłowości, Klient może również wskazać oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji. 
 7. Wymogi wskazane w punkcie powyżej stanowią wyłącznie zalecenie i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonej z pominięciem zalecanego opisu. 
 1. W następstwie rozpatrzenia reklamacji, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, Klient otrzyma odpowiedź od AGW, zawierającą informację o sposobie załatwienia sprawy, w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. 
 2. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji AGW udostępnia Klientowi Szkolenie online i/lub Produkt pozbawiony wad lub dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem  zapłaty za reklamowane Szkolenie online i/lub Produkt w formie przelewu na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania formularza zwrotu.
 3. AGW informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur, znajdują się pod adresem internetowymhttp://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq1366.
 4. AGW informuje, iż Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

§ 11 ZMIANA REGULAMINU 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. 
 2. AGW może dokonać zmian w Regulaminie z ważnych powodów, tj. w przypadku wystąpienia  przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn: 
 3. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Platformy Edukacyjnej lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek  orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, 
 4. zmiana sposobu świadczenia w ramach Platformy Edukacyjnej usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi, 
 5. zmiana zakresu lub świadczenia w ramach Platformy Edukacyjnej, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie  dotychczasowych funkcjonalności portalu. 
 6. Zmiana Regulaminu dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na Platformie, z wyraźnym określeniem daty, kiedy nowy Regulamin wchodzi w życie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia  zmienionego Regulaminu na Platformie Edukacyjnej, z zastrzeżeniem, że usługi, których realizacja została zlecona przed wejściem w życie tych zmian, podlegają realizacji na zasadach  dotychczasowych. 
 7. O zmianach w Regulaminie Użytkownik i/lub Klient zostanie powiadomiony przy pierwszym  logowaniu na Konto dokonywanym po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik i/lub Klient dokonuje poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania na Platformie Edukacyjnej. Odmowa dokonania akceptacji zmian Regulaminu  przez Użytkownika i/lub Klienta jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z Platformy,  z zastrzeżeniem, że Klient ma prawo do realizacji zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu  na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich złożenia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z Platformy Edukacyjnej. 
 8. Względem Użytkowników, którzy wcześniej nie zaakceptowali Regulaminu zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia na Platformie. 

§ 12 POUFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. AGW zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkie materiały i informacje uzyskane od  Użytkownika i/lub Klienta w toku realizacji usług. 
 2. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) jest Aneta Gibek – Wiśniewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aneta Gibek – Wiśniewska. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w „Polityce Prywatności”, która opublikowana jest w stopce „POLITYKAPRYWATNOŚCI”.
 3. Podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji  Szkolenia online lub sprzedaży Produktu. 
 1. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza AGW ma prawo do wglądu w ich treści oraz prawo  do ich aktualizacji i edytowania. 
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do złożenia zamówienia i świadczenia usług elektronicznych. 
 3. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do procesu realizacji zamówień oraz świadczenia  usług elektronicznych oraz pod warunkiem wyrażenia oddzielnej zgody przez Klienta/Użytkownika – w celu kontaktu informacyjnego oraz w celu informowania onowych produktach, usługach oraz  promocjach oferowanych przez AGW. 

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. AGW zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Szkoleń online i/lub  Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen Szkoleń online i/lub Produktów obowiązują od momentu wprowadzenia ich na Platformę  Edukacyjną i nie dotyczą Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem do tego systemu. 
 2. Wszelkie spory wynikłe z wykonywania usługi, Strony będą starały się rozwiązać w sposób polubowny, w szczególności podjąć postępowanie mediacyjne, przed wyznaczonym przez Strony  Mediatorem, w dobrej wierze i w poszanowaniu wzajemnego słusznego interesu, a w razie braku  porozumienia w tym zakresie, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów jest sąd właściwy  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
Skip to content