Szkolenia:

Współczesny świat stawia na naszej drodze wiele wyzwań. Człowiek chcący nadążyć za zmianą poszukuje nowych możliwości rozwoju a budowanie prężnie działającej i rozwijającej się firmy wymaga stałego wprowadzania nowych metod zarządzania procesami międzyludzkimi. Rozwój człowieka i zdobywanie przez niego nowych kompetencji wspierają szkolenia, stanowiące podstawę dla przemiany w nim samym jak i w całej organizacji.

Szkolenia dedykowane są dla:

 • właścicieli firm
 • kadry zarządzającej
 • HR
 • pracowników
 • każdej osoby poszukującej nowych możliwości swojego rozwoju osobistego czy zawodowego.

Szkolenia mogą być prowadzone w formie:

 • e-learningowej - na platformie edukacyjnej
 • warsztatowej
 • wykładowej
 • pogadanki/dyskusji
 • burzy mózgów
 • metody przypadków
 • ćwiczeń grupowych i indywidualnych.

Przykładowe szkolenia:

 • kursy certyfikujące - Neo Sea® - stały rozwój potencjału człowieka
 • kursy certyfikujące mediatorów w stopniu podstawowym i specjalistycznym
 • Szkolenie specjalistyczne - mobbing w miejscu pracy. Skuteczne zarządzanie
  i przeciwdziałanie

  Od wielu lat prowadzimy szkolenia oraz doradztwo w temacie przeciwdziałania mobbingu i dyskryminacji w organizacjach. Wiedza oraz działania profilaktyczne są bardziej efektywne niż sama interwencja.

  Szkolenie ma na celu poznanie zjawiska mobbingu w ujęciu procesów i mechanizmów psychologicznych, wskazanie różnic między zakresem zadań pracownika, konfliktem czy mobbingiem. Ponadto szkolenie wypełnia podstawę prawną, która nakłada na pracodawcę obowiązek przeciwdziałania mobbingowi zgodnie z art. 94³  § 1 k.p.

 • Szkolenie specjalistyczne - stres zawodowy, zjawisko wypalenia zawodowego – przeciwdziałanie jako  fundament rozwoju firmy/instytucji

  Zjawisko wypalenia zawodowego ma ogromne znaczenie zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Proponowane szkolenie ma na celu nie tylko poszerzenie świadomości z zakresu problematyki stresu i wypalenia zawodowego, ale przede wszystkim zapoznanie uczestników z technikami ich eliminacji.

  Właściwa metoda ukierunkowana na rozwój osobisty i doskonalenie pracowników zwiększa odporność, zdolność radzenia sobie z negatywnymi  emocjami i zjawiskami, wdraża w profilaktyczne modele zachowań. Wiedza merytoryczna w tej tematyce wpływa bezpośrednio na efektywność zawodową pracowników,  ich kondycję zdrowotną oraz motywację i zaangażowanie.

 • Szkolenie specjalistyczne - efektywna komunikacja - holistyczne zarządzanie komunikacją w zespole

  Efektywne narzędzie w zarządzaniu informacją w firmie/ instytucji dedykowane kadrze zarządzającej/pracownikom.

  Ucząc się innowacyjnych technik zarządzania dialogiem, uczestnicy  szkolenia poznają korzyści płynące ze stosowania technik mediacyjnych i negocjacyjnych w budowaniu komunikacji w firmie/instytucji.

  Poprzez zmianę schematów postępowania i nowe umiejętności reagowania w sytuacjach spornych, osoby biorące udział w warsztatach nabywają zdolności zapobiegania przyszłym konfliktom i tworzenia komunikacji w nowym jej wymiarze - zgodnie z metodą  Neo Sea®. Rozwijając potencjał pracowników, tworzymy nowy dynamiczny kierunek działania nowoczesnej firmy.

 • Szkolenie dedykowane

  Bazując na wieloletnim doświadczeniu doradczym, jak i szkoleniowym, jesteśmy w stanie zbudować dla Państwa szkolenie dopasowane do potrzeb firmy/instytucji. Wierzymy, że indywidualne podejście do  Klienta oraz proces rozwijania kluczowych kompetencji osobistych i zawodowych stanowi klucz do sukcesu całej organizacji.

Mentoring:

Mentoring jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi rozwoju osobistego, jak i zawodowego, a systematycznie prowadzony stanowi istotny element na drodze biznesowego sukcesu. Przedsiębiorcy często dźwigają odpowiedzialność za firmę w pojedynkę. Obecność mentora pozwala na zweryfikowanie zamiarów,  możliwości ich wdrożenia w chwili obecnej i zaplanowania właściwych zasobów na przyszłość.

Mentor pełni rolę przewodnika, dzielącego się ze swoim Mentee doświadczeniem życiowym i zawodowym, posiadającym wysoką wiedzę i umiejętności w danym obszarze działania. Jest „głosem z zewnątrz”, dzięki czemu przedstawia zupełnie nowy punkt widzenia, wolny od zastałych schematów myślowych i ograniczeń. Analizując potrzeby ustala on na jakim etapie jest firma i jakimi, często nieuświadomionymi, zasobami dysponuje. Kolejnym etapem jest poszukiwanie rozwiązań i wyznaczanie narzędzi zmian, praca wymagająca wyjątkowego zaangażowania zarówno Mentora, jak i jego Mentee. Dialog oparty jest na otwartości, głębokim zaufaniu i poufności, które stanowią podstawę mentoringu.

Kurs certyfikujący metodą Neo Sea®

Nazwa Neo Sea® oznacza „nowy rozmiar”. Neo w języku starogreckim oznacza nowy, a Sea w języku starohebrajskim – rozmiar. W naszym rozumieniu określamy w ten sposób zupełnie nowe spojrzenie na nieograniczone możliwości naszego potencjału, który drzemie w każdym z nas.

Metoda Neo Sea® może być stosowana przez wszystkich – bez względu na płeć, wiek czy wykonywany zawód. Jest dedykowana każdemu – bez wyjątku – człowiekowi. Co więcej – jej łatwość w przekazie inspiruje rodzica, nauczyciela, ucznia, człowieka biznesu i seniora oraz po prostu człowieka budząc świadomość w osiąganiu tego co kocha, co jest jego pasją i prawdziwym źródłem Geniuszu.

Kurs certyfikujący na mediatora: podstawowy i specjalistyczne rodzinne, gospodarcze, pracownicze, szkolne

Kurs podstawowy na mediatora przygotowuje do prowadzenia mediacji i uprawnia do wpisu na listę mediatorów, prowadzoną przez Ośrodek Mediacyjny działający przy właściwym sądzie. Kurs otwiera drogę do doskonalenia swoich umiejętności mediacyjnych poprzez wybór dodatkowych szkoleń specjalistycznych.

Udział w kursie dostarczy wiedzy z zakresu rozwiązywania konfliktów, zapozna z ideą mediacji oraz korzyściami jakie daje siła dialogu. Pozwoli nabyć nowe kwalifikacje zawodowe. Kursy otrzymały również akredytację MEN.

Mediacje:

Mediacja jest alternatywnym i dobrowolnym w stosunku do postępowania sądowego sposobem rozwiązywania sporów, w którym strony z udziałem bezstronnego i neutralnego w procesie dialogu mediatora wypracowują wzajemnie akceptowane porozumienie.

Rola Mediatora w postępowaniu mediacyjnym jest całkowicie neutralna. Mediator koordynuje i wspiera strony, które budują ostatecznie rozwiązanie. Podczas mediacji każdy uczestnik jest pełnoprawnym partnerem we wspólnym dążeniu do porozumienia.

Sesje mediacyjne odbywają się z udziałem obu stron sporu, a gdy Mediator uzna to za konieczne, może zarządzić sesje indywidualne. Elastyczność mediacji pozwala również na prowadzenie mediacji na odległość, tj. telefonicznie bądź elektronicznie.

Mediacja jest dobrowolna tj. obie strony sporu wyrażają wolę i chęć mediacji, jednak mogą na każdym jej etapie od niej odstąpić. Uczestnictwo w mediacji nie zobowiązuje również do podpisania ugody.

Mediacja jest poufna tj. wszelkie informacje, fakty, oświadczenia i deklaracje stron są objęte tajemnicą. Mediator również jest objęty tajemnicą zawodową.

Mediator jest bezstronny i neutralny tj. profesjonalny Mediator nie opowiada się po żadnej ze stron konfliktu, nie wyraża stanowiska co do sytuacji faktycznej i prawnej sporu. Obie strony sporu są traktowane jednakowo i mają takie same prawa. Przede wszystkim Mediator nie reprezentuje żadnej ze stron, a moderuje postępowaniem mediacyjnym.