Metoda rozwoju osobistego i zawodowego Neo Sea® Anety Gibek-Wiśniewskiej

Neo Sea® to wiedza i umiejętności osobiste oraz interpersonalne, a także kompetencje społeczne, niezbędne na ścieżce rozwoju człowieka i każdego biznesu, składająca się z 8 elementów.

Nazwa Neo Sea® oznacza „nowy rozmiar”.  Neo w języku starogreckim oznacza nowy, a Sea w języku starohebrajskim – rozmiar. W naszym rozumieniu określamy w ten sposób zupełnie nowe spojrzenie na nieograniczone możliwości naszego potencjału, który drzemie w każdym z nas.

Metoda Neo Sea® może być stosowana przez wszystkich – bez względu na płeć, wiek czy wykonywany zawód. Jest dedykowana każdemu – bez wyjątku – człowiekowi. Co więcej – jej łatwość w przekazie inspiruje rodzica, nauczyciela, ucznia, człowieka biznesu i seniora.

Elementy NEO SEA®

Element I Umysł

Badania potwierdzają, że sposób, w jaki postrzegamy otoczenie wpływa na to, jak kształtujemy swoje życie. Metoda Neo Sea® diagnozuje dominujące schematy, jakimi się posługujemy i daje praktyczne narzędzia do transformacji tych, które są niekorzystne dla naszego funkcjonowania, poczucia bezpieczeństwa czy osiągania celów. Poprzez ich zastosowanie umożliwiające diagnozę i zmianę filtrów uwagi oraz utartych przekonań, człowiek optymalizuje wykorzystanie swojego potencjału i świadomie wpływa na kształtowanie swojego życia.

Element II Bezpieczeństwo

Żyjemy w dobie ogromnego rozwoju cywilizacyjnego, powszechnego dostępu do dóbr materialnych i wysoko rozwiniętej opieki medycznej, a przy tym, paradoksalnie, badania pokazują, że bezpieczeństwo jest jedną z najmniej zaspokajanych potrzeb człowieka.

Praca z drugim elementem, to uaktywnienie m.in. otwartości, motywacji i wytrwałości w działaniu. Prowadzi do wzmocnienia zaufania i szacunku do samego siebie. Pozwala spojrzeć z innej perspektywy na ryzyko jako na naturalny i nieodłączny element procesu rozwoju człowieka.

Element III Przynależność

Element ten podnosi świadomość samego siebie przez pryzmat przynależności m.in. do danej kultury, społeczności w tym również własnej płci. Kwestia świadomości płci jest niesłusznie ignorowana jako nieznacząca i niepotrzebna. Powszechnie traktuje się ją jako temat tabu należący do sfery intymnej każdego człowieka. Zrozumienie i akceptacja swojej tożsamości płciowej i przynależności do odpowiedniej grupy społecznej pozwala na bardziej świadome i celowe jej wykorzystanie do kształtowania życia zarówno w aspekcie osobistym, jak i zawodowym.

Element IV Wartość

Poczucie własnej wartości jest jednym z najistotniejszych wyznaczników osobowości. Ma ogromny wpływ na większość obszarów naszego życia m.in. na postrzeganie siebie, relacje z otoczeniem
i podejmowanie decyzji. Praca z elementem czwartym polega m.in. na poznaniu czynników kształtujących samoocenę i uwolnieniu się od ograniczających ocen i porównań. Wskazuje na znaczenie zasobów wewnętrznych, takich jak odporność psychiczna, poczucie wolności, odwaga, spokój, radość, siła, które kształtują poczucie własnej wartości. Daje również narzędzia do ich uzupełniania.

Element V Emocje

Emocje, zwłaszcza te nieuświadomione, są jednym z podstawowych czynników wpływających na postrzeganie i rozumienie świata oraz podejmowane decyzje. Poznanie źródeł emocji
i zrozumienie ich wpływu na nasze zdrowie, odczucia i zachowania pozwala świadomie nimi zarządzać. Poprzez nabyte umiejętności rozpoznajemy okoliczności wywołujące dane uczucia.

Umiejętne zastosowanie odpowiednich narzędzi    do pracy z emocjami pozwala temu przeciwdziałać, szczególnie w okresie wypalenia – zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Wskazuje, jak na nowo odnaleźć w sobie emocje, takie jak: radość, wdzięczność, szczęście, zadowolenie i wpisać je na stałe w swoje życie.

Element VI Zrozumienie

Stwierdzenie, że komunikacja międzyludzka musi być efektywna i pozwalać na zrozumienie człowieka przez człowieka, jest powielanym wielokrotnie truizmem. Niemniej faktem jest, że to właśnie dzięki odpowiedniemu komunikatowi jesteśmy w stanie tworzyć i podtrzymywać satysfakcjonujące relacje w życiu osobistym i zawodowym. Umiejętność ta jest nam niezbędna w każdej sytuacji.

Autorka metody Neo Sea® zmienia jednak punkt ciężkości, wzmacniając w pierwszej kolejności dialog wewnętrzny – rozmowę z samym sobą. Poznanie siebie, swoich potrzeb pozwala nadać właściwy kierunek naszemu życiu, wyznaczyć cele, zadbać o dobrostan psychiczny, a także kształtować relacje z innymi na jasnych, czystych warunkach.

Element VII Twórczość

Ludzie – niezależnie od nacji, rasy czy wyznawanej religii, oprócz gromadzenia dóbr materialnych, zdobywania wiedzy i umiejętności, czy kształtowania satysfakcjonujących relacji, potrzebują czegoś więcej - pasji, rozumianej jako twórczość i możliwość samorealizacji. Element VII uruchamia kreatywność, wewnętrzny artyzm życia i wyzwala poczucie radości.  Zachęca do działania i angażowania się w różnorodne przedsięwzięcia. Prezentuje praktyczne narzędzia ułatwiające odkrycie swoich mocnych stron na drodze realizacji siebie.

Element VIII Inspiracja

Naukowcy od lat prowadzą badania neuropsychologiczne zgłębiające wiedzę na temat intuicji. Wyniki jednoznacznie wskazują, że niesłusznie lekceważymy jej głos. Element VIII integruje rozumowanie logiczne i doświadczenie życiowe z sygnałami płynącymi z intuicji, zwiększając tym samym zaufanie do samego siebie. Pozwala wyjść poza ramy schematów i ograniczeń dając nowe pole dla działania wyobraźni. Daje narzędzia do właściwego odczytywania informacji dochodzących z intuicji oraz świadomego i skutecznego zastosowania ich w życiu budując system wewnętrznej nawigacji.

Dzięki ośmiu elementom Programu Neo Sea®   możemy osiągnąć harmonię w każdej dziedzinie życia i budować satysfakcjonujące, świadome jutro.